logo
intro

O nas

DPS KętrzynDom Pomocy Społecznej w Kętrzynie jest przeznaczony dla 88 osób przewlekle, somatycznie chorych, niepełnosprawnych, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

        Placówka zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, religijne na poziomie obowiązującego standardu usług.

        Dom umożliwia i organizuje Mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, a także gdy zachodzi potrzeba umożliwia kontakt z psychologiem i innymi specjalistami.

        Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską,
a także możliwość uczestniczenia w szerokiej gamie zajęć z zakresu terapii zajęciowej.

        Usługi świadczone przez pracowników Placówki uwzględniają
w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa jej Mieszkańców.

        Jesień życia wcale nie musi być ponura, a może być pełna barw. Wszystko zależy od otoczenia, fachowej opieki oraz nastawienia mieszkańca. Staramy się stworzyć jak najlepsze warunki do pobytu w naszej Placówce, pokazać mieszkańcom radosne strony życia, umiejętnie ich wspierać oraz zachęcać do udziału w proponowanych zajęciach terapeutycznych, wycieczkach, piknikach, zabawach okolicznościowych.

 

        Zapraszamy serdecznie do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Wileńskiej w Kętrzynie.

 

 

Warunki przyjęcia do DPS

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.

Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do  dps. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.

W przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego  kosztu utrzymania.

Do wnoszenia opłaty zobowiązani są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka ( nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu ),

2. małżonek,

3. zstępni tj. potomkowie danej osoby ( dzieci, wnuki, prawnuki ) przed  wstępnymi tj.  osoby od których się wywodzi ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie ),

4. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej

11-400 Kętrzyn ul. Wileńska 16

Województwo Warmińsko-Mazurskie

Tel:  89 752 27 90,  Fax: 89 752 42 55

Email: biuro@dps-ketrzyn.pl

Strona: www.dps-ketrzyn.pl

NIP        742-10-33-696

REGON   000293752